Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya “SATICI”

Müşteri: Satıcı’nın sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “ALICI”

Taraflar: “SATICI” ve “ALICI”

Sözleşme: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme

Madde 2- TARAFLAR

Satıcı: JURCOM Teknoloji A.Ş.

Adres: Mecidiyeköy yolu cad. Celil Ağa İş Merkezi No:10 K:10 D:39-40 Mecidiyeköy/İstanbul

Telefon: +90 212 290 60 85

E-posta adresi: [email protected]

Alıcı:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-posta adresi:

Bundan böyle ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.jurcomacademy.com internet sitesine kurulu online platform üzerinden elektronik ortamda satın alım yapmasıdır. SATICI, işbu sözleşme dahilinde nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen hizmetin satışı ve kullandırılması/teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 Tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar KDV hariç satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve ödeme koşullarını değiştirme yetkisi tek taraflı olarak SATICI’ya aittir. Satış işlemi gerçekleştirilen hizmetlerin satış fiyatları ve koşulları satış işleminin gerçekleştirilmesi anından itibaren SATICI tarafından değiştirilemez. Belirli süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 4- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

İşbu sözleşmeye konu sunulan eğitimlerin her birinin temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde açıkça yer almaktadır. SATICI tarafından sunulan hizmet; internet üzerinden online olarak sunulan eğitimlerdir. SATICI tarafından online platform üzerinden satışa sunulan eğitimlerin satın alınması halinde SATICI’nın, ALICI’nın eğitime katılımından sorumluluğu bulunmamaktadır. Satışı yapılan eğitime katılmaması halinde dahi SATICI eğitim ücretini almaya hak kazanacaktır. SATICI’nın ALICI’ya söz konusu eğitim bedelini iade etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitesinde beyan edilmiştir.

Madde 5 – ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, yasal vergi ve eklentiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve hizmeti vadesinde satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.jurcomacademy.com internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olup, ALICI, www.jurcomacademy.com internet sitesinde beyan edilmiş olan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, internet sitesi kapsamında online olarak verilen hizmetlere erişebilmek için ALICI’nın hizmet esnasında kullanacağı “Zoom” isimli elektronik programın, söz konusu alette çalışabileceğini, programın elektronik alette yüklü olduğunu programın tam, eksiksiz ve hatasız çalıştığını ve verilen hizmet boyunca çalışacağını, bu programın kendisinde bulunmaması halinde alamayacağı eğitimlerden kendisinin sorumlu olduğunu ve SATICININ sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 6- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SATICI, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak www.jurcomacademy.com online platformunda beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu, satışa sunulan hizmetlerin belirtilen niteliklere uygun olduğunu kabul ve beyan eder ve hizmetin sunulduğu süre boyunca da bu belirtilen niteliklerin sağlanacağını taahhüt eder. SATICI, mücbir sebep nedeniyle satış sözleşmesi konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin talep halinde varsa bir emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanma hakkına sahiptir. ALICI’nın anılan seçimlik haklarından birini kullanması halinde diğer hakları kullanma hakkını kaybedeceğini kabul ve beyan eder. ALICI tarafından, satın alınmış olan hizmetin iptali talebi halinde; Online olarak, online platform üzerinden verilecek olan hizmetler hizmetin verileceği tarih ve saat olarak beyan edilen tarih ve saatten en geç 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir. İptal talebinin [email protected] e-posta adresi aracılığı ile internet sitesi/online platform üzerinden iletilmesi gerekmekte olup başka şekilde yapılacak olan iptal talepleri yapılmamış sayılacaktır. Satın alınan hizmetin iptal etmesi halinde ALICI tarafından ilgili tutar banka üzerinden havale, EFT aracılığı ile veya nakit olarak ödenmesi halinde ödenen bedel 10 gün içinde SATICI tarafından ALICI’ya aynı şekilde ödenir. ALICI tarafından kredi kartı aracılığı ile yapılan ödemelerde ise, ödenen bedel, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini takiben 10 gün içerisinde ALICI’nın ödeme yaptığı hesaba iade edilir. İlgili tutarın ALICI’nın hesabına iadesi süreci, ödemeleri gerçekleştiren firma tarafından gerçekleştirilecek olup olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ALICI şimdiden kabul etmektedir.

Madde 7- GENEL HÜKÜMLER

Hizmet içeriği, hizmetin sunulduğu esnada, SATICI kararı ile değişiklik gösterebilir. Bu durumda SATICI, hizmet bedelini ALICI’ya iade etmek ile yükümlüdür. Sunulan hizmetlerin önceden beyan edilen saat aralığından daha kısa sürmesi veya daha uzun sürmesi hizmet sunan profesyonelin inisiyatifinde olup, bu durum ALICI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için SATICI’ya, ALICI’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez. SATICI’nın, sunulan eğitim esnasında hizmet katılımcısını, sunulan hizmetin sürdürülmesini olumsuz etkilemesi gerekçesiyle hizmet salonundan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu hizmet almak için SATICI’ya ödediği bedelin iadesini talep edemez. ALICI, www.jurcomacademy.com online platform/internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini beyan eder. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin SATICI’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Hizmet bedeli ödenmez veya banka ve sair aracı kuruluş nedeniyle SATICI’ya ulaşmaz ise, SATICI Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme, SATICI ve ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme konusu hizmet bedelinin SATICI’ya ödendiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 8 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin SATICI’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI tarafından hizmete ilişkin satış işlemi iptal edilebilecektir. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, ALICI’nın kullanmak üzere beyan ettiği kredi kartı bilgilerinin, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 9 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Mücbir sebep”; doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylardır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, imzalanmıştır. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ALICI:

SATICI: JURCOM Teknoloji A.Ş.